សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័ររបស់យើង!

ពិព័រណ៍

ឆ្នាំ 2012 ការតាំងពិពណ៌បច្ចេកវិទ្យា និងគ្រឿងបរិក្ខារនៅទីក្រុងស៊ាងហៃអ៊ីនធី

IMG_5579
IMG_5621

2014 SHANGHAI INT'L AD & Sign បច្ចេកវិទ្យា និងឧបករណ៍ពិព័រណ៍

2015 SHANGHAI INT'L AD & Sign បច្ចេកវិទ្យា និងឧបករណ៍ពិព័រណ៍

2016 SHANGHAI INT'L AD & Sign បច្ចេកវិទ្យា និងឧបករណ៍ពិព័រណ៍

2017 SHANGHAI INT'L AD & Sign បច្ចេកវិទ្យា និងឧបករណ៍ពិព័រណ៍